Історія Сумщини

  • Історія Сумщини

    Історія Сумщини

    У VII-X ст. територію сучасної Сумщини населяло слов’янське плем’я сiверян. У IX ст. виникла держава Київська Русь, до складу входили i землі сучасної Сумщини. Розташований на кордонi зi степом край, незважаючи на постiйнi напади кочiвникiв, був порiвняно густо заселений. На територiї областi вiдомо понад 80 давньоруських городищ, поселень, могильникiв. Крiм невеликих поселень, iснували й великi мiста, про якi розповiдають давньоруськi лiтописи: Ромни, Вир, В’яхань, Путивль, Попаш, Глухiв. Територiя Сумщини була ареною запеклих мiжкнязiвських вiйн, особливо в 40-х рр. XII ст. Використовуючи феодальнi мiжусобицi, половцi посилили натиск на руськi землi. На початку 20-х рр. ХIII ст. зi сходу насунули монголо-татарськi орди. У 50-60-х рр. XIV ст. Сумщина входила до складу Великого…